Kurz Vedenie ľudí v kultúrnej organizáciiKurz je zameraný na skvalitnenie schopností a zručností manažmentu SNM v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Cyklus tréningov Vedenie ľudí v kultúrnej organizácií doplní odborné a teoretické vedomosti riadiacich zamestnancov o komunikačné a manažérske zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalšiu prácu a rozvoj ľudských zdrojov v inštitúcií, kde pracujú. Tréningová sada pozostáva z troch dvojdňových stretnutí, ktoré sa budú konať v regionálnych vzdelávacích centrách. Trénovať budú Dušan Ondrušek a Karolína Miková z PDCS, o. z., Partners for Democratic Change Slovakia (www.pdcs.sk).

» pre koho

Cyklus tréningov je určený pre riaditeľov a riadiacich pracovníkov Slovenského národného múzea. Cieľom tréningu je posilnenie spôsobilostí spojených s vedením a riadením pracovníkov v múzeách spadajúcich pod SNM.

» program tréningovej sady je zameraný na:

  • definovanie pojmov: vedenie, riadenie, delegovanie, motivácia, direktivita, podpora
  • vedenie tímu (modely pre vedenie a riadenie ľudí v organizáciách, rozdiely medzi vedením a riadením, štádia rozvoja tímu, štádiá rozvoja pracovníka)
  • vedenie pracovných porád a skupinové rozhodovanie
  • zvládanie náročných situácií pri vedení stretnutí s pracovníkmi a partnermi
  • poskytovanie spätnej väzby (odporúčania pre poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, realizácia a dokumentácia hodnotenia pracovníkov)
  • vyjednávanie (pozičné a na záujmoch postavené vyjednávanie, multi-party vyjednávanie, vyjednávacia simulácia pre viacstranné vyjednávanie)
  • riešenie  konfliktov (konfliktné situácie na pracovisku, stratégie zvládania konfliktnej situácie, precvičovanie reálnych situácií riadiacich pracovníkov)
  • prezentácia inštitúcie (rôzne situácie prezentácie organizácie od štandardných cez mediálnu prezentáciu až po krízovú komunikáciu)


Kurz Angličtina v múzeu
Súčasťou vzdelávacieho programu pre riadiacich zamestnancov je kurz anglického jazyka, ktorý prebieha v mieste pracoviska. Kurz im umožňuje zvýšiť svoje komunikačné zručnosti v oblasti anglického jazyka. Komunikácia v anglickom jazyku je pre riadiacich pracovníkov SNM potrebná najmä z dôvodu zapojenia do medzinárodných sietí prenosu know-how v oblasti múzejníctva, študovanie zahraničnej odbornej literatúry a umožnenia komunikácie so zahraničnými partnermi.