Tlačová správa


20.03.2008

 Pre SNM je vzdelávanie investíciou do ľudí 

Bratislava, 20. 3. 2008 - Slovenskému národnému múzeu záleží nielen na svojich návštevníkoch, ale aj na svojich zamestnancoch. Dôkazom je i jedinečný vzdelávací program Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, ktorý poskytuje ďalšie vzdelávanie pre rôzne skupiny riadiacich, odborných aj neodborných zamestnancov Slovenského národného múzea (SNM). Projekt napomôže transformácii múzea na modernú a zákaznícky orientovanú organizáciu, ktorej kvalita služieb bude porovnateľná s najrozvinutejšími krajinami v Európe.

 

Projekt Moderné múzeum je komplexným vzdelávacím programom, ktorý umožňuje ďalšie vzdelávanie pre rôzne skupiny zamestnancov Slovenského národného múzea (SNM).

Realizácia projektu napomôže rozvoju kvalifikácie a flexibility pracovníkov múzeí, a to predovšetkým prostredníctvom kurzov a tréningov v oblastiach riadenia ľudských zdrojov, kultúrneho manažmentu, práce s publikom a anglického jazyka pre potreby medzinárodnej muzeálnej spolupráce.  

Vedenie Slovenského národného múzea si uvedomuje, že z dôvodu veľkej konkurencie na trhu s voľným časom a tlaku médií je potrebné stále zlepšovať prácu s návštevníkom a skvalitňovať komunikáciu s médiami a verejnosťou pri propagácii všetkých múzejných prezentačných produktov. Je nevyhnutné spoznávať nové možnosti všeobecnej komunikácie a ponúknuť atraktívne produkty s využitím vhodných a nápaditých foriem a metód.

V rámci projektu sa vzdelávajú takmer všetci zamestnanci SNM. Jeden z cyklov tréningov Rozvoj ľudských zdrojov v kultúrnej organizácií je určený pre riaditeľov a riadiacich zamestnancov jednotlivých múzeí SNM. Kurz je zameraný na moderné metódy riadenia ľudských zdrojov a vedenie kultúrnej organizácie. Kurz bude ukončený študijnou cestou do Veľkej Británie. Druhou veľkou skupinou, ktorá je pre tento projekt dôležitá, sú odborní zamestnanci SNM (resp. stredný manažment), ktorí sa vzdelávajú v oblasti práce s verejnosťou a v kultúrnom manažmente. V projekte sa nezabudlo ani na neodborných zamestnancov múzea - pracovníkov prvého kontaktu s návštevníkmi – pokladníkov, šatniarov, strážnu službu a podobne. Títo sú trénovaní v komunikačných zručnostiach, vychádzajúcich zo zákazníckeho prístupu k návštevníkovi. Tieto školenia sú doplnené o kurzy anglického jazyka, ktoré prebiehajú priamo v múzeách.

Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum
Trvanie projektu: november 2007 – október 2008
Financovanie: projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, SOP – Ľudské zdroje

Kontakt: Marcela Lukáčová, SNM – Oddelenie múzejnej pedagogiky, Bratislava
02 592 072 48, lukacova@snm.sk, www.modernemuzeum.snm.sk / www.snm.sk  
www.esf.gov.sk