Viac o projekte


Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie

Trvanie: november 2007 – október 2008
Miesto konania: projekt je regionálny, prebieha vo všetkých múzeách SNM, ktoré sú mimo Bratislavského kraja. V každom múzeu prebieha kurz Angličtina v múzeu a taktiež Kurz Komunikácia s návštevníkom. Ten je určený pre pracovníkov prvého kontaktu s návštevníkom a prebiaha vždy priamo v múzeách, kde pracujú. V rámci projektu boli zriadené tri vzdelávacie centrá, kde prebiehajú všetky ostatné vzdelávacie aktivity projektu:
     - Historická radanica, Spišské múzeum, Levoča
     - Múzeum A. Kmeťa, Slovesnk národné múzeum v Martine
     - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Ciele projektu
Cieľom projektu Moderné múzeum je podporiť SNM pri poskytovaní programov ďalšieho vzdelávania pre rôzne skupiny zamestnancov SNM – riadiacich, odborných aj neodborných pracovníkov. Tieto programy podporené aj elektornickou formou vzdelávania riešia identifikované slabé stránky a napomôžu transformácií SNM na učiacu sa a zákaznícky orientovanú modernú organizáciu. Realizácia projektu napomôže rozvoju kvalifikácie a flexibility pracovníkov SNM.

Projekt je obsahovo zameraný na ďalšie vzdelávanie zamestnancov SNM a svojou realizáciou prispeje k upevneniu postavenia celoživotného vzdelávania v stratégii rozvoja ľudských zdrojov v SNM.

Špecifické ciele projektu:

·         Vybaviť 3 regionálne školiace strediská pre zjednodušenie koordinácie a zvýšenie efektívnosti vzdelávacích aktivít

·         Zaviesť elektronickú podporu vzdelávania pre ulahčenie prístupu k Ďalšiemu vzdelávaniu

·         Metidicky vyťažiť z aktivít projektu a skĺbiť metodiku s poznatkami z auditu vzdelávania pre navrhnutioe systematického riešenia celoživotného vzdelávania odborných a riadiacich pracovníkov

·         Využiť zlepšenie schopnosti komunikovať v anglickom jazyku a na exkurzii prostredníctvom medzinárodnej múzejnej spolupráce v reáli porovnať prístup k riadeniu vzdelávania a marketingových aktivít na britskom vzdelávacom pracovisku


Cieľové skupiny:

riadiaci zamestnanci múzeí
Kurzy budú zamerané na ďalšie vzdelávanie riaditeľov jednotlivých múzeí a vedúcich zamestnancov SNM, ktorí priamo riadia oddelenie alebo odbor a zodpovedajú za priame riadenie zamestnancov. Na túto cieľovú skupinu sú zamerané vzdelávacie aktivity v oblasti manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov, marketingu a v oblasti cudzích jazykov.

odborní zamestnanci múzeí
Pre tento projekt je významná skupina odborných zamestnancov - stredných manažérov na pozíciách kultúrno-propagačných manažérov, PR manažérov a marketingových pracovníkov múzeí. Vzdelávací cyklus pre túto skupinu je zameraný na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti práce s publikom a riadenia vzťahov s verejnosťou, manažérskych a komunikačných zručností špecifických pre manažment kultúry a rozvoj jazykových zručností.

neodborní zamestnaci múzeí
Táto cieľová skupina sa skladá najmä z pracovníkov prvého kontaktu s návštevníkmi múzea - pokladníkov, šatniarov, dozorcov a podobne. Vzdelávacie aktivity zamerané na túto skupinu zamestnancov spočívajú v tréningoch komunikačných zručností, vychádzajúcich zo zákazníckeho prístupu k návštevníkom. Tieto skupiny zamestnancov môžu pozitívne vplývať na návštevníkov múzeí a odburávať psychologické bariéry návštevy múzea.


Odôvodnenie projektu v skratke
Činnosti v oblasti kultúry sú dlhodobo finančne poddimenzované a tak sa len málo prostriedkov vyčleňuje na odborný rast zamestnancov. Práve projekt Moderné múzeum vhodnými vzdelávacími aktivitami dodá zamestnancom Slovenského národného múzea zručnosti a odbornú kvalifikáciu, ktorú zamestnávateľ požaduje, v čase keď ekonomika kraja je vystavená zavádzaniu sofistikovaných technológií, postupného zvyšovania kvality služieb a požaduje pracovné sily s vysokým stupňom kvalifikácie a odbornosti.